Hvordan kan du opnå besparelser igennem skat og moms, og hvad er nødvendigt at få styr på i det nye år? Spørger du Lars Duisberg Jørgensen, der er statsautoriseret revisor hos Revisionscentret Aabenraa & Padborg og medlem i en af Gronets ejerledergrupper, kan der være besparelser af hente, hvis du sætter sig ind i reglerne for, hvornår både skat og moms skal indberettes og indbetales.

I artiklen kan du læse om, hvad Lars anbefaler, at du som indehaver i en personlig virksomhed eller økonomiansvarlig i et selskab bør få styr på i det nye år. Han anbefaler bl.a. at tage et kig på, hvordan det gamle år er gået i forhold til indbetaling af skatter samt, hvordan det nye bliver både i forhold til skat, indberetning og indbetaling af moms.

”Der er mange virksomheder, der går glip af gode besparelser, fordi de ikke har helt styr på reglerne”

Lars Duisberg Jørgensen, statsautoriseret revisor ved Revisionscentret Aabenraa & Padborg

 

 

 

Lars Duisberg Jørgensen

I artiklen nedenfor fortælles først om indbetaling af restskatter for 2021 for personlige virksomheder, herefter redegøres for restskatter for 2021 for selskaber. I visse tilfælde kan det være en fordel at indbetale restskatterne frivilligt. Hermed kan en ekstra renteudgift til skat undgås.

I anden del af artiklen kan du læse om, hvorfor nogle virksomheder skal afregne moms for en anden periode i det nye år. Det kan både være hyppigere afregning og det kan være afregning, der sker sjældnere. Anden del vil blive afsluttet med, hvilke overvejelser virksomhederne kan gøre for i forbindelse med, at de får en ny afregningsperiode for moms.

 

Restskat for personlige virksomheder for 2021

Skatten af personlig virksomhed opkræves ved indehaveren af virksomheden på baggrund af indehaverens forskudsopgørelse for 2021. Hvis forskudsopgørelsen ikke er ændret løbende, stammer forskudsopgørelsen helt tilbage fra november 2020. Der kan derfor være sket en hel del i virksomhedens resultat i forhold til forskudsopgørelsen. Hvis virksomheden har tjent mere end det budgetterede beløb, der indgår i forskudsopgørelsen, vil det alt andet lige medføre en restskat. En restskat kan optimeres ved brug af virksomhedsskatteordningen, som medfører en udskydning af skatten. Denne mulighed vil dog ikke blive behandlet i denne artikel.

En restskat for en personlig virksomhed kan indbetales enten senest den 1. juli 2022 eller efter 1. juli 2022. I perioden til og med den 1. juli 2022 beregner skat en dag-til-dag-rente på 1,8% p.a. Bemærk at renten ikke er fradragsberettiget, så den kan ikke sammenlignes med en rente på virksomhedens kassekredit. Betales skatten efter den 1. juli 2022 opkræves restskatten med et rentetillæg på 3,8%. Af restskatten bliver cirka 22.000 kr. overført til opkrævning via forskudsopgørelsen 2023 og resten bliver opkrævet i tre rater i august, september og oktober 2022. I forhold til et rentetillæg på 3,8% – der ikke som en bankrente kan trækkes fra i skat – er det derfor i mange tilfælde en fordel for en virksomhedsindehaver at betale restskatten for 2021 senest den 1. juli 2022. Dette er især tilfældet, hvis der er mulighed for at låne pengene til mindre end cirka 5% p.a., eller der betales negative renter af indestående.

Allerede nu bør en indehaver af en personlig virksomhed overveje, hvilke forventninger der er til resultatet for 2022 og sammenholde dette med forskudsopgørelsen for 2022. Skatteraterne i 2022 kan hermed blive tilpasset forventningerne.

 

Restskat for selskabet for 2021

Selskaber, der er ældre end tre år, er blevet opkrævet acontoskat for 2021 i både marts og november 2021. Acontoskatten er kort fortalt beregnet som halvdelen af gennemsnittet af de indbetalte skatter de tre forrige år. Selskaber har haft mulighed for at indbetale en yderligere frivillig skat i såvel marts som november 2021.

Har et selskab derfor resultatmæssigt haft et normalt år eller et bedre år end tidligere, og der ikke er indbetalt tilstrækkelige frivillige beløb i marts og november 2021, vil det medføre en restskat for selskabet.

Selskaber har to muligheder for at indbetale en sådan restskat. Enten senest den 1. februar 2022 eller den 21. november 2022.

Indbetales et selskabs restskat senest den 1. februar 2022 vil det medføre et rentetillæg på cirka 1%. Hvis restskatten først indbetales den 21. november 2022, vil det medføre et rentetillæg på cirka 4,5%. Rentetillæggene er ikke fradragsberettigede i selskabernes skattepligtige indkomst.

 

Momsindberetning og betalingsfrister i 2022

Nye virksomheder skal som hovedregel afregne moms på kvartalsbasis. Når en virksomhed har eksisteret i en bestemt periode, grupperes den som enten en ”lille virksomhed”, en ”mellemstor virksomhed” eller en ”stor virksomhed”.

Den lille virksomhed har en omsætning på op til 5 mio. kr. og skal afregne moms på halvårsbasis. Indbetaling og indberetning skal ske senest den 1. september 2022 for første halvår og senest den 1. marts 2023 for andet halvår.

Den mellemstore virksomhed har en omsætning mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. og skal afregne moms på kvartalsbasis. Indberetningsfristen og indbetalingsfristen er henholdsvis den 1. juni 2022, 1. september 2022, 1. december 2022 og 1. marts 2023.

Den store virksomhed skal afregne moms månedsvis. Indberetnings- og indbetalingsfristen er som hovedregel den 25. i måneden efter den måned, der skal indberettes for.

I forbindelse med årsskiftet skifter selskaberne gruppering af virksomhedstype. Dette kan medføre, at virksomheder går fra at have kvartalet som indberetningsperiode til at have et halvår eller en måned som indberetningsperiode. Det kan også medføre at virksomheder, der enten er registreret med halvåret eller med måneden som indberetningsperioden, overgår til at være registreret for kvartalet. I den forbindelse bør de virksomheder, der skifter gruppering, gøre sig nogle overvejelser.

 

Virksomhedens overvejelser ved skift til hyppigere momsafregning

En virksomhed, der skal afregne moms flere gange i 2022 end tidligere, skal have fokus på, om virksomhedens bogholderifunktion er gearet hertil, herunder om bogholderiet kan lukkes indenfor den nu kortere frist. Især ved overgang fra moms, der afregnes på kvartalsbasis til moms, der afregnes på månedsbasis, vil der være udfordringer i forhold til at få lukket bogholderiet, så momstilsvaret kan opgøres korrekt. Det gælder både i salgsafdelingen, hvor salgsfakturaerne skal udstedes, i indkøbsafdelingen, hvor købsfakturaer skal godkendes samt i bogholderiet, hvor det hele skal samles.

En hyppigere afregning vil også medføre et tidligere træk på virksomhedens likviditet. Det er ikke sikkert, at salgsfakturaerne når at blive betalt, inden momsen skal afregnes. Virksomhederne bør derfor også sikre sig et overblik over likviditetsberedskabet, samt få likviditetsbudgettet ajourført.

 

Virksomhedens overvejelser ved skift til færre årlige momsafregninger

En virksomhed, der skal afregne moms færre gange i 2022 end tidligere skal overveje, hvorvidt bogføringsrutinerne skal ændres. Det vil dog ofte være en dårlig idé at få ændret rapportering på perioderesultater mv., så de løber over en længere periode. Rapporteringerne er et vigtigt værktøj i forhold til at sammenligne periodens resultat med tidligere år, samt egne forventninger.

Der findes mindre virksomheder, der styrer deres virksomhed ud fra kontoen i pengeinstituttet. Når der skal afregnes moms færre gange end tidligere, vil saldoen være mere fordelagtig end tidligere, hvilket kan få virksomhedsindehaveren til at tro, at det går bedre end tidligere år. Det er nødvendigvis ikke tilfældet. Derfor er det min anbefaling, at der fortsat laves en normal bogføring. I bogføringen bør der indarbejdes en linje med gæld til det offentlige.

En virksomhed, der skifter til færre angivelser i 2022 end tidligere, kan også vælge at lade sig registrere frivilligt for en kortere periode. Eksempelvis fortsat af afregne på månedsvis i stedet for kvartalsvis. Dette kan ændres med virkning fra 1. juli 2022 eller 1. januar 2023. En sådan frivillig kortere afregningsperiode er bindende for to år. Der kan derfor ikke hoppes frem og tilbage mellem ordningerne